Galerie opět funguje, ale jen z odkazu v menu! Malá aktivita do odvolání

Kdo a kdy

31. Kdo to řekl a kdy?

24. prosince 2017 v 23:00 | Katka

Strong is fighting! It's hard, and it's painful, and it's every day. It's what we have to do. And we can do it together. (Silný jsi, když bojuješ. Je to obtížné a bolestivé a je to tak každý den. To je to, co musíme dělat. A můžeme to dělat společně.)

30. Kdo to řekl a kdy?

15. října 2017 v 14:00 | Katka

It is always different! It's always complicated, and at some point someone has to draw the line, and that is always going to be me. You get down on me for cutting myself off, but in the end the slayer is always cut off. There's no mystical guidebook, no all-knowing council, human rules don't apply. There's only me. I am the law. (Vždycky je to jiné! Vždycky je to složité a v jednu chvíli, někdo musí stanovit určitou linii a to vždycky budu já. Můžeš mi vyčítat, že se od toho odprosťuju, ale nakonci je Přemožitelka vždycky sama. Není tu žádná magická příručka, žádná vševědoucí rada, lidská pravidla nelze použít. Jsem tu jen já. Já jsem zákon.)

29. Kdo to řekl a kdy?

25. července 2015 v 22:57 | Katka

Well, I guess I kinda worked it out. If there's no great glorious end to all this, if nothing we do matters... , then all that matters is what we do. 'Cause that's all there is. What we do. Now. Today. (Asi jsem to pochopil. Pokud tohle nemá žádný úžasný ohromný konec, pokud na ničem, co děláme nezáleží......pak záleží jedině na tom, co děláme. Protože to je vše. To co teď děláme. Právě teď, dnes.)
Připomínám, že původ předešlého citátu, dosud nikdo neodhalil.

28. Kdo to řekl a kdy?

31. května 2015 v 23:59 | Katka

Anything you find out about them, well, let's just see that that information reaches the slayers. Who knows, with any luck, they'll kill each other, then everyone's a winner. Everyone, of course, meaning me. (Cokoliv se o nich dovíte, zařiďte ať se to rychle dostane k přemožitelkám. S trochou štěstí se pobijí navzájem. Pak je vítěz každý. Ovšem každý jsem já.) Připomínám, že na původ minulé hlášky dosud nikdo nepřišel.

27. Kdo to řekl a kdy?

28. března 2015 v 17:21 | Katka

All the emotion and... the pain. No, it's... it's too much. Oh, it's just too much. I have to stop this. I'll make it go away.
Oh, you poor bastards. Your suffering has to end. (Všechny ty pocity... všechna ta bolest. Ne... je toho příliš. Je toho prostě příliš. Musím to zastavit. Zastavím to. Oh, vy ubozí bastardi. Vaše utrpení musí skončit.)

26. Kdo to řekl a kdy?

28. února 2015 v 23:59 | Katka

Was it sudden? What? ... No. And yes. It's always sudden. (Bylo to nečekané? Co? ... Ne. A ano. Vždycky je to nečekané.)

25. Kdo to řekl a kdy?

17. listopadu 2014 v 20:33 | Katka

They kill each other, which is clearly insane, and yet, here's the thing. When it's something that really matters, they fight. I mean, they're lame morons for fighting. But they do. They never... They never quit. (Zabíjejí jeden druhýho, což je jednoznačně šílený. Ale ještě je tu jedna věc. Když na něčem opravdu, ale opravdu záleží, tak bojují. Chci říct, že jsou neschopný blbci když přijde na boj, ale stejně bojují. Oni nikdy...Nikdy se nevzdávají.)

24. Kdo to řekl a kdy?

27. října 2014 v 23:29 | Katka

She said no, and that's it. You're not gonna make her do something that she doesn't want to. And if you try… You're gonna have to go through me first. Understood? (Řekla ne, a tak to je. Nemůžete ji přinutit udělat něco, co nechce.
A kdybyste se snažili… museli byste jít nejdřív přese mne. Rozuměli jste?)

23. Kdo to řekl a kdy?

27. srpna 2014 v 22:47 | Katka

The world is full of evil and lies and pain and death, and you can't hide from it-you can only face it. The question is, when you do, how do you respond? Who do you become? (Svět je plný zla, lží, bolesti a smrti. A před tím se neschováš. Musíš tomu čelit. Otázkou je, když to ale uděláš, jak to ustojíš? Kým se staneš?)

22. Kdo to řekl a kdy?

28. července 2014 v 21:05 | Katka

Vermin! You're all vermin. You come in here and you eat, and you eat. Filth! (Pakáži! Jste jen pakáž. Chodíte sem a žerete a žerete. Nechutný!)

21. Kdo to řekl a kdy?

30. června 2014 v 23:59 | Katka

You have no idea what it's like on the other side! Where nothing's in control, nothing makes sense! There is just pain and hate and nothing you do means anything. (Nemáš ponětí, jaké to je na druhé straně. Když nic není pod kontrolou, když nic nedává smysl. Jen bolest a nenávist a všechno co děláš, nic neznamená.)

20. Kdo to řekl a kdy?

10. dubna 2014 v 13:01 | Katka

Truth is, no matter how much you suffer, no matter how many good deeds you do to try to make up for the past, you may never balance out the cosmic scale. The only thing I can promise you is that you'll probably be haunted, and maybe for the rest of your life. (Pravdou je že nezáleží na tom, jak moc trpíš. Nezáleží, kolik dobrých skutků jsi udělala, aby jsi minulost napravila, možná to nikdy to nemůžeš vyvážit. Jedinou věcí, kterou ti můžu slíbit, je že tě to bude pravděpodobně pronásledovat, možná po zbytek života.)

19. Kdo to řekl a kdy?

12. března 2014 v 12:30 | Katka

The Slayer thing really isn't about the violence. It's about the power. (Ta záležitost přemožitelky není o násili. Je to o moci.) Připomínám, že hlášku z minulého měsíce dosud nikdo neurčil : )

18. Kdo to řekl a kdy?

25. února 2014 v 11:35 | Katka

I miss my enemies. I miss the people I talked to every day. I miss the people who never knew I existed. (Chybí mi nepřátele. Chybí mi lidé, se kterými jsem denně mluvil. I lidé, kteří nikdy nevěděli, že vůbec existuju.)

17. Kdo to řekl a kdy?

11. prosince 2013 v 23:57 | Katka

Everyone betrays you. That's not what eats at you in the long winter's night. ( Každý zrazuje. To není to, co tě při dlouhých zímních večerech stravuje.)
 
 

Reklama